คลังความรู้

๙ คำพ่อสอน

“ไทยเป็นไทยมาได้ตราบเท่าทุกวันนี้ ก็เนื่องด้วย พระมหากรุณาธิคุณ พ่อหลวง”
                 พ่อหลวง กษัตริย์ ผู้ทรงธรรมพระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าฯชาวไทย   “คำพ่อสอน” เป็นดั่งของขวัญที่พ่อมอบให้แก่ลูกผู้เป็นที่รักดั่งแก้วตาดวงใจของพ่อ

๑. 
ความเพียร
 
การสร้างสรรค์ตัวเอง การสร้างบ้านเมืองก็ตาม มิใช่ว่าสร้างในวันเดียว ต้องใช้เวลาต้องใช้ความเพียร ต้องใช้ความอดทนเสียสละ แต่สำคัญที่สุดคือ ต้องใช้ความอดทน คือ ไม่ย่อท้อ ไม่ย่อท้อในสิ่งที่ดีงาม

 
                พระราชทานแก่นักเรียน นักศึกษา ครู และอาจารย์ในโอกาสเข้าเฝ้าฯ วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๑๖

---------------------------------------------------

๒. ความพอดี
 
ในการสร้างตัว สร้างฐานะ จะต้องถือหลักค่อยเป็นค่อยไป 
ด้วยความรอบคอบ ระมัดระวังและความพอเหมาะพอดี ไม่ทำเกินฐานะและกำลัง หรือทำด้วยความเร่งรีบ
เมื่อมีพื้นฐานแน่นหนารองรับพร้อมแล้วจึงค่อยสร้างค่อยเสริมความเจริญก้าวหน้าในระดับสูงขึ้น    

 
           
พระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๔๐
 
---------------------------------------------------

๓. 
ความรู้ตน
 
เด็ก ๆ ทำอะไรต้องหัดให้รู้ตัว การรู้ตัวอยู่เสมอจะทำให้เป็นคนมีระเบียบและคนที่มีระเบียบดี
แล้วจะสามารถเล่าเรียนและทำการงานต่างๆได้โดยถูกต้องรวดเร็ว
จะเป็นคนที่จะสร้างความสำเร็จและความเจริญ ให้แก่ตนเองและส่วนรวมในอนาคตได้อย่างแน่นอน

 
                พระราชทานลงพิมพ์ในหนังสือ วันเด็ก ประจำปี ๒๕๒๑

---------------------------------------------------
 
๔. คนเราจะต้องรับและจะต้องให้
 
คนเราจะเอาแต่ได้ไม่ได้ คนเราจะต้องรับและจะต้องให้ 
หมายความว่าต่อไป และเดี๋ยวนี้ด้วยเมื่อรับสิ่งของใดมา ก็จะต้องพยายามให้  
ในการให้นั้นให้ได้โดยพยายามที่จะสร้างความสามัคคีให้หมู่คณะและในชาติ 
ทำให้หมู่คณะและชาติประชาชนทั้งหลายมีความไว้ใจซึ่งกันและกันได้ 
ช่วยที่ไหนได้ก็ช่วย ด้วยจิตใจที่เผื่อแผ่โดยแท้

 
                พระราชทานแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๒๑

---------------------------------------------------

. อ่อนโยน แต่ไม่อ่อนแอ
 
ในวงสังคมนั้นเล่า ท่านจะต้องรักษามารยาทอันดีงามสำหรับสุภาพชน รู้จักสัมมาคารวะไม่แข็งกระด้าง 
มีความอ่อนโยนแต่ไม่อ่อนแอพร้อมจะเสียสละประโยชน์ส่วนตัวเพื่อส่วนรวม

 
               พิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๔๙๖

---------------------------------------------------

. พูดจริง ทำจริง
 
ผู้หนักแน่นพูดใจสัจจะพูดอย่างไร ทำอย่างนั้น จึงได้รับความสำเร็จพร้อม
ทั้งความศรัทธาเชื่อถือและความยกย่องสรรเสริญ จากคนทุกฝ่าย
การพูดแล้วทำ คือ พูดจริง ทำจริง จึงเป็นปัจจัยสำคัญในการส่งเสริมเกียรติคุณของบุคคลให้เด่นชัด
และสร้างสรรค์ความดีความเจริญให้เกิดขึ้นทั้งแก่บุคคลและส่วนรวม

 
               ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๔๐

---------------------------------------------------
 
. หนังสือเป็นออมสิน
 
หนังสือเป็นการสะสมความรู้และทุกสิ่งทุกอย่างที่มนุษย์ได้สร้างมาทำมา คิดมา แต่โบราณกาลจนทุกวันนี้ 
หนังสือจึงเป็นสิ่งสำคัญ เป็นคล้ายๆ ธนาคารความรู้และเป็นออมสิน
เป็นสิ่งที่จะทำให้ มนุษย์ก้าวหน้าได้โดยแท้

 
พระราชทานแก่คณะสมาชิกห้องสมุดทั่วประเทศ 
ในโอกาสที่เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๑

---------------------------------------------------

. ความซื่อสัตย์
 
ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นพื้นฐานของความดีทุกอย่าง 
เด็กๆจึงต้องฝึกฝนอบรมให้เกิดมีขึ้นในตนเอง
เพื่อจักได้เติบโตขึ้นเป็นคนดีมีประโยชน์ และมีชีวิตที่สะอาด ที่เจริญมั่นคง

 
พระราชทานเพื่อเชิญลงพิมพ์ในหนังสือวันเด็ก ปี พุทธศักราช ๒๕๓๑

---------------------------------------------------

. การเอาชนะใจตน
ในการดำเนินชีวิตของเรา เราต้องข่มใจไม่กระทำสิ่งใด ๆ ที่เรารู้สึกด้วยใจจริงว่าชั่วว่าเสื่อม
เราต้องฝืนต้านความคิดและความประพฤติทุกอย่างที่รู้สึกว่าขัดกับธรรมะ 
เราต้องกล้าและบากบั่นที่จะกระทำสิ่งที่เราทราบว่าเป็นความดี เป็นความถูกต้อง และเป็นธรรม
ถ้าเราร่วมกันทำเช่นนี้ให้ได้จริง ๆ ให้ผลของความดีบังเกิดมากขึ้น ๆ
ก็ช่วยค้ำจุนส่วนรวมไว้มิให้เสื่อมลงไป และช่วยให้ฟื้นคืนดีขึ้นได้เป็นลำดับ

 
พระราชทานเพื่อเชิญไปอ่าน ในพิธีเปิดการประชุมยุวพุทธิกสมาคมทั่วประเทศ ครั้งที่ ๑๒
ที่จ.อยุธยา ๑๒ ธันวาคม ๒๕๑๓

---------------------------------------------------
ขอขอบคุณข้อมูลดี ๆ จ่าก : http://www.trueplookpanya.com/new/cms_detail/knowledge/27526/

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น