วันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2559

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมมุ่งเน้นให้ผู้เรียนอยู่ร่วมกันในสังคมที่มีความสัมพันธ์กันและมีความแตกต่างอย่างหลากหลาย เพื่อช่วยให้ผู้เรียนสามารถปรับตนเองเข้ากับบริบทสภาพแวดล้อม เป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ มีความรู้ ทักษะ คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม  ตลอดจนจัดการปัญหาและความขัดแย้งต่าง ๆ และหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่ส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น โดยผ่านกิจกรรมที่ทางกลุ่มสาระสังคมศึกษา  และงานของโรงเรียน ดังนี้
กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก  (World Environment Day)  เป็นวันที่ได้รับการประกาศจากองค์การสหประชาชาติ ตรงกับวันที่ ๕ มิถุนายน ของทุกปี สืบเนื่องมาจากโลกของเราเกิดวิกฤตการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรง  ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมจึงได้จัดกิจกรรมละคร หมู่บ้าน ๑,๐๐๐ ไร่ กับชาวบ้าน ๗R” เพื่อให้นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญของการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อโลกของเราจะได้น่าอยู่มากยิ่งขึ้นและสอดคล้องกับโครงการดรุณารักษ์สิ่งแวดล้อม Green & Clean

ค่ายพุทธบุตรโรงเรียนดรุณาราชบุรี แผนกประถม จัดกิจกรรมค่ายพุทธบุตร ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๙ โดยการจัดกิจกรรมค่ายพุทธบุตร มีวัตถุประสงค์ เพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียน เพื่อให้เป็นนักเรียนที่รู้หน้าที่ สามัคคี มีวินัยใฝ่ศึกษา จรรยางามและมีความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ  ช่วงบ่ายเป็นกิจกรรมนิทานคุณธรรม การตอบคำถาม ดำเนินกิจกรรมโดยครูในสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ และสุดท้ายเป็นการแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ การแสดงพุทธมามกะ
งานวันไหว้ครูทางโรงเรียนได้จัดพิธีไหว้ครู เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน  ๒๕๙๙ ด้วยรักจากใจศิษย์ถึงใจครู ในพิธีอันศักดิ์ศิทธิ์นี้นักเรียนได้แสดงความรักและความกตัญญูผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น การกราบตอบแทนพระคุณครูโดยตัวแทนของนักเรียนที่ถือพานไหว้ครู การมอบพวงมาลัยให้แก่คุณครู การร้องเพลงพระคุณที่สาม ซึ่งเป็นการแสดงความเคารพรักที่นักเรียนมีต่อคุณครู และเป็นการขอขมาลาโทษที่ศิษย์ประพฤติสิ่งที่ไม่ดี ตลอดจนขอพรจากครูที่ตนเองเคารพรัก
                กิจกรรมเรียนรู้โรงเรียน วันสถาปนาโรงเรียนเป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้นักเรียนเกิดความรัก ความกตัญญูต่อสถานศึกษาตลอดจนเรียนรู้ประวัติความเป็นมาโดยศึกษาในนิทรรศการตั้งแสดงซึ่งจัดทำเป็นแผนผังแสดงการพัฒนาหรือลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามลำดับเวลา (Timeline) ซึ่งภายในกิจกรรมจะมีการตอบคำถามเกี่ยวกับประวัติความเป็นมา เหตุการณ์สำคัญ และสถานที่สำคัญ ต่างๆ  ภายในโรงเรียน

                กิจกรรมสร้างเสริมทักษะชีวิตด้วยศาสนา มุ่งเน้นให้นักเรียนตระหนักในค่านิยมด้านคุณธรรม จริยธรรม  สามารถนำไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเป็นการสร้างทรัพยากรบุคคลของชาติให้มีคุณธรรมจริยธรรมและมีประสิทธิภาพอันเป็นปัจจัยในการพัฒนาประเทศให้เกิดประสิทธิผลต่อไป โดยทางโรงเรียน และกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมได้สร้างเสริมทักษะชีวิตให้แก่นักเรียนโดยผ่านกิจกรรม ดังนี้
                1) การภาวนาประจำวันของนักเรียน เพื่อขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตนเคารพนับถือ สอดแทรกความศรัทธา ความกตัญญู รู้หน้าที่ จรรยางาม มีสมาธิ และมีวินัยในตนเอง
                2) การขอพรพระเปิด - ปิดภาคเรียน เนื่องด้วยโอกาสเปิด-ปิดปีการศึกษาที่ ๑/๒๕๙๙ โรงเรียนดรุณาราชบุรี แผนกมัธยม และประถม จัดกิจกรรม วจนพิธีกรรมขอพรพระโอกาสเปิด-ปิดปีการศึกษาที่ ๑/๒๕๙๙ เพื่อเป็นการขอพรแด่แม่พระประจำอาคารเรียนโดยผ่านผู้แทน ทั้งคณะครู นักเรียน บุคลากร ภายในโรงเรียน
                3) การขอพรพระสำหรับนักเรียนครูดรุณาราชบุรีมีหน้าที่อบรมดูแลเอาใจใส่ชีวิตนักเรียน หน้าที่ประการหนึ่งคือการภาวนาเพื่อเด็กการร่วมพิธีมิสซาของครูดรุณาราชบุรีเป็นส่วนหนึ่งของการแสดงออกถึงความเป็นโรงเรียนคาทอลิก และแสดงออกถึงความรักเมตตาของครูที่มีนักเรียนขอพรพระในพิธีมิสซาเพื่อนักเรียนทุกคน  ดังคำขวัญครูโรงเรียนดรุณาราชบุรี พ.ศ.2559 ครูดี มีเหตุผล อบรมตามหลักศาสนา ให้ความรักเมตตา ศิษย์รู้ค่า ศรัทธาครู
                4) กิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและแห่เทียนจำนำพรรษา ทางกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและฝ่ายบริหารจัดการทั่วไปจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและแห่เทียนจำนำพรรษา เนื่องด้วยโอกาสวันสำคัญทางพุทธศาสนา วันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษาเมื่อวันศุกร์ที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๙๙  เป็นการสร้างเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ด้านความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และเสียสละเพื่อส่วนรวม ส่งเสริมให้นักเรียนปฏิบัติตามหลักธรรมในศาสนาที่ตนนับถือ และยังเป็นการจัดประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับนักเรียนด้วย

                กิจกรรมนี้ทางกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมได้นิมนต์พระภิกษุสงฆ์จำนวน ๔๐ รูป มารับการถวาย ภัตตาหารเช้า การรับบิณฑบาตข้าวสารอาหารแห้ง เวลา ๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น. โดยจัดสถานที่สำหรับตักบาตรบริเวณโดมอาคาร ๒ และบริเวณโรงพละอาคาร ๑ ภายหลังจากการตักบาตรนักเรียนแยกหมวดหมู่สิ่งของที่ได้รับจากการทำบุญและนำส่งให้กับทางวัดเป็นการส่งเสริมจิตอาสาให้กับนักเรียน 

                การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนโดยผ่านการจัดกิจกรรมโครงการการสร้างเสริมทักษะชีวิตเยาวชนสู่พลเมืองอาเซียน โดยการสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม  เพื่อสร้างพลเมืองสู่อาเซียนโดย นำเสนอการใช้ EM ในการดูแลสิ่งแวดล้อม การดูแลปัญหาขยะตามโครงการ เด็กดรุณาอาสาเปลี่ยนขยะเป็นบุญเพื่อการสร้างการเปลี่ยนแปลงการดำเนินชีวิตอย่างรับผิดชอบต่อธรรมชาติสิ่งแวดล้อม สังคม และชุมชน
การสร้างความเป็นพลเมืองอาเซียนผ่านการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์อย่างสร้างสรรค์ เรียนรู้ความแตกต่างในวัฒนธรรม เพื่อเข้าใจและยอมรับ เพื่อสร้างความเป็นพลเมืองสู่อาเซียนที่มีคุณภาพ

                
กิจกรรมโครงการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติ (๖ สัปดาห์ประชามติ) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมได้จัดกิจกรรมโครงการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติ (๖ สัปดาห์ประชามติ) เพื่อส่งเสริม และกระตุ้นให้นักเรียนเห็นความสำคัญของการไปใช้สิทธิ์ลงประชามติ และเชิญชวนผู้ปกครองให้ออกมาใช้สิทธิ์ลงประชามติ

วันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559


วันลอยกระทง 2559
วันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12
วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2559

ความเป็นมาของเทศกาลวันลอยกระทง

คติที่มาเกี่ยวกับวันลอยกระทงมีอยู่หลายตำนาน ดังนี้

   1. การลอยกระทง เพื่อขอขมาแก่พระแม่คงคา
   2. การลอยกระทง เพื่อบูชาพระผู้เป็นเจ้าตามคติพราหมณ์คือบูชาพระนารายณ์ซึ่งบรรทม สินธุ์อยู่ในมหาสมุทร
   3. การลอยกระทง เพื่อต้อนรับพระพุทธเจ้า ในวันเสด็จกลับจากเทวโลก เมื่อครั้งเสด็จไป จำพรรษาอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เพื่อทรงเทศนาอภิธรรมโปรดพระพุทธมารดา
   4. การลอยกระทง เพื่อบูชาพระพุทธบาท ของพระพุทธเจ้า ที่หาดทรายริมแม่น้ำนัมมทาน ทีเมื่อคราวเสด็จไปแสดงธรรมโปรดในนาคพิภพ
   5. การลอยกระทง เพื่อบูชาพระจุฬามณีบนสวรรค์ ซึ่งเป็นที่บรรจุพระเกศาของ พระพุทธเจ้า
   6. กาลอยกระทง เพื่อบูชาท้าวพกาพรหม บนสวรรค์ชั้นพรหมโลก
   7. การลอยกระทง เพื่อบูชาพระอุปคุตตะเถระ ซึ่งบำเพ็ญเพียรบริกรรมคาถาอยู่ในท้อง ทะเลลึกหรือสะดือทะเลCr.http://www.dmc.tv/pages/top_of_week/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%87.html

วันอังคารที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2559

กิจกรรม 'รู้รอบ ตอบได้ สารานุกรมไทย'

    เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ.2559 โรงเรียนดรุณาราชบุรีได้มีการกิจกรรมการแข่งขันตอบคำถามเกี่ยวพระมหากษัตริย์ไทย เกี่ยวกับพระชีวประวัติของพระมหากษัตริย์ไทย ในระดับมัธยมศึกษาวันพุธที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2559

วันที่ 2 มิ.ย. 2559 จัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก (World Environment Day) โดยหมวดวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

วันที่ 2 มิ.ย. 2559 จัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก (World Environment Day) โดยหมวดวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


<!--เริ่มต้นแถวที่ 1 -> <!--เริ่มต้นแถวที่ 2 -> <!--เริ่มต้นแถวที่ 3 -> <!--เริ่มต้นแถวที่ 4 ->

วันศุกร์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2559

วันสื่อสารมวลชนแห่งชาติ หรือ วันนักข่าวไทย


วันนักข่าว          วันนักข่าว หรือ วันสื่อสารมวลชนแห่งชาติ ในประเทศไทย ตรงกับวันที่ 5 มีนาคม ของทุกปี ซึ่งตรงกับ วันสถาปนา สมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย (สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ในปัจจุบัน) 

วันจันทร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2559

ติวสังคม

เมื่อวันที่ 18 ม.ค.2559 ติวเตอร์ชื่อดัง อ. ฮัษมาน ธนวรกันต์ (อ.แกงส้ม) มาติวเตอร์วิชา สังคมให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 ณ หอประชุมเซนต์ปอลนักเรียนมากันพร้อมหน้ากันทุกคน


อ.แกงส้มติวเตอร์ชื่อดัง


ทุกคนตั้งใจฟังมาก


ครูแป้งทบทวนความรู้


นักเรียนทั้ง10ห้อง


มีเอกสารแจกให้กับทุกคน


ทุกคนต้องสอบผ่าน


มอบของรางวัลเล็กๆน้อยๆ

ประวัติอ.แกงส้ม
 อ. ฮัษมาน ธนวรกันต์ (อ.แกงส้ม)

การศึกษา
  
- กศ.บ. 5 ปี การสอนสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประสบการณ์การทำงาน
- อาจารย์ประจำสถาบันกวดวิชา กรุงเทพ Tutor house
 - สอนวิชาภาษาไทย สังคมศึกษา และ GAT (ความถนัดทั่วไป)
 - สาขาแฟชั่นไอซ์แลนด์และสาขาเดอะมอลล์บางกะปิ ประสบการณ์สอน 5 ปี
 - อาจารย์พิเศษรับเชิญสอนภาษาไทย สังคมศึกษา และ GAT (ความถนัดทั่วไป)
 - โรงเรียนมัธยมฯต่างๆ รายวิชาที่สอน
 - ภาษาไทย ONET ระดับมัธยมต้น และปลาย
 - สังคมศึกษา ONET ระดับมัธยมต้นและปลาย - GAT (ความถนัดทั่วไป)

อ้างอิงจาก : http://tutordd.co.th/
ภาพ : ชาตรี ศรีมิ่งวงค์
ข่าว : Peeratuch Theampan

วันอังคารที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2558

ร่วมเดินเทิดพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ

         คณะผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนดรุณาราชบุรี ร่วมเดินเทิดพระเกียรติเนื่องในวันแม่แห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2558 โดยทางจังหวัดราชบุรีกำหนดจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา ณ โรงยิมเนเซี่ยมจังหวัดราชบุรี เพื่อเป็นการแสดงถึงความจงรักภักดี ความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและความสามัคคีของประชาชนทุกหมู่เหล่า คณะผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนดรูณาราชบุรี เข้าร่วมพิธีเดินเทิดพระเกียรติอัญเชิญเครื่องราชสักการะ และอัญเชิญพานพุ่มถวายสักการะ ที่โต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ โดยมีคุณครู วีรเดช ยอแซฟ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายอภิบาล เป็นตัวแทนคณะผู้บริหารโรงเรียน ขึ้นถวานเครื่องราชสักการะ (พุ่มทอง - พุ่มเงิน) คณะครูทุกท่านร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพร กล่าวถวายพระพรชัยมงคล ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงสดุดีมหาราชา

วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2558

วันแม่แห่งชาติ

         โรงเรียนดรุณาราชบุรี จัดงาน 12 สิงหาคม "หนึ่งเดียวคือ แม่ " เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2558 เพื่อให้ลูกได้แสดงความความกตัญญูต่อคุณแม่ โดยจัดกิจกรรมทั้ง แผนกอนุบาล แผนกประถม และแผนกมัธยม แบ่งช่วงการจัดเวลาตั้งแต่ 8.30 - 13.30 กิจกรรมครั้งนี้ส่งเสริมให้ลูกๆแสดงความรักต่อคุณแม่เนื่องในวัน 12 สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ และเป็นการเทิดพระเกียรติแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทั้งนี้กิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากท่านผู้ปกครองเป็นจำนวนมาก และยังมีการแสดงของบุตรหลานในแต่ละแผนกดังภาพกิจกรรมต่อไปนี้

วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2558

มอบเกียรติบัตรความซื่อสัตย์ เก็บแหวนทอง คืนเจ้าของ

         โรงเรียนดรุณาราชบุรี มอบเกียรติบัตรความซื่อสัตย์ ให้กับนายสิทธิโชค สิงห์ตาลกง และนายคารม วงศ์วายุรักษ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 6 เมื่อวันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2558 ณ บริเวณหน้าเสาธง อาคาร 1 โดยมีบาทหลวง ดร.สุรินทร์ จารย์อุปการะ อธิการ/ผู้อำนวยการ โรงเรียนดรุณาราชบุรี เป็นผู้มอบ สืบเนื่องจาก

แข่งขันตอบปัญหาด้านกฎหมาย เนื่องในวันรพีราชบุรี 58

                  ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี ร่วมกับ ศาลจังหวัดราชบุรีและศาลแขวงราชบุรี จัดแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย เนื่องในวันรพี 58 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2558 ณ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 เข้าร่วมแข่งขันในระดับภาคต่อไป และเมื่อวันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2558 ณ บริเวณหน้าเสาธง อาคาร 1 ได้มอบเกียรติบัตรให้กับผู้เข้าแข่งขันโดยบาทหลวง ดร.สุรินทร์ จารย์อุปการะ อธิการ/ผู้อำนวยการ โรงเรียนดรุณาราชบุรี เป็นผู้มอบ ซึ่งมีรายชื่อดังต่อไปนี้

วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2558

บริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล

            สภานักเรียนโรงเรียนดรุณาราชบุรี ฝ่ายอภิบาล ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี จัดรับบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา เมื่อวันอังคารที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ณ ห้องบอสโก มีจำนวนผู้บริจาคโลหิตจำนวน ๘๓ ราย รวมจำนวนโลหิต ๓๓,๒๐๐ ซี.ซี.

ทำบุญตักบาตรและแห่เทียนจำนำพรรษา

           ฝ่ายบริหารทั่วไป กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและแห่เทียนจำนำพรรษา เนื่องโอกาสวันสำคัญทางพุทธศาสนา “วันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา” เมื่อวันพุธที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๘ นอกจากเป็นส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักธรรม ในศาสนาที่นับถือแล้ว ยังเป็นการจัดประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับนักเรียนด้วย การนี้ได้นิมนต์พระภิกษุสงฆ์จำนวน ๙๙ รูป จากวัดจำนวน ๑๐ แห่ง มารับการถวาย ภัตตาหารเช้า การรับบิณฑบาตข้าวสารอาหารแห้ง เวลา ๘.๐๐ – ๙.๐๐ น. โดยจัดสถานที่สำหรับตักบาตรเป็น ๔ สถานที่ ได้แก่