วันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2559

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมมุ่งเน้นให้ผู้เรียนอยู่ร่วมกันในสังคมที่มีความสัมพันธ์กันและมีความแตกต่างอย่างหลากหลาย เพื่อช่วยให้ผู้เรียนสามารถปรับตนเองเข้ากับบริบทสภาพแวดล้อม เป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ มีความรู้ ทักษะ คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม  ตลอดจนจัดการปัญหาและความขัดแย้งต่าง ๆ และหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่ส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น โดยผ่านกิจกรรมที่ทางกลุ่มสาระสังคมศึกษา  และงานของโรงเรียน ดังนี้
กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก  (World Environment Day)  เป็นวันที่ได้รับการประกาศจากองค์การสหประชาชาติ ตรงกับวันที่ ๕ มิถุนายน ของทุกปี สืบเนื่องมาจากโลกของเราเกิดวิกฤตการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรง  ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมจึงได้จัดกิจกรรมละคร หมู่บ้าน ๑,๐๐๐ ไร่ กับชาวบ้าน ๗R” เพื่อให้นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญของการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อโลกของเราจะได้น่าอยู่มากยิ่งขึ้นและสอดคล้องกับโครงการดรุณารักษ์สิ่งแวดล้อม Green & Clean

ค่ายพุทธบุตรโรงเรียนดรุณาราชบุรี แผนกประถม จัดกิจกรรมค่ายพุทธบุตร ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๙ โดยการจัดกิจกรรมค่ายพุทธบุตร มีวัตถุประสงค์ เพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียน เพื่อให้เป็นนักเรียนที่รู้หน้าที่ สามัคคี มีวินัยใฝ่ศึกษา จรรยางามและมีความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ  ช่วงบ่ายเป็นกิจกรรมนิทานคุณธรรม การตอบคำถาม ดำเนินกิจกรรมโดยครูในสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ และสุดท้ายเป็นการแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ การแสดงพุทธมามกะ
งานวันไหว้ครูทางโรงเรียนได้จัดพิธีไหว้ครู เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน  ๒๕๙๙ ด้วยรักจากใจศิษย์ถึงใจครู ในพิธีอันศักดิ์ศิทธิ์นี้นักเรียนได้แสดงความรักและความกตัญญูผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น การกราบตอบแทนพระคุณครูโดยตัวแทนของนักเรียนที่ถือพานไหว้ครู การมอบพวงมาลัยให้แก่คุณครู การร้องเพลงพระคุณที่สาม ซึ่งเป็นการแสดงความเคารพรักที่นักเรียนมีต่อคุณครู และเป็นการขอขมาลาโทษที่ศิษย์ประพฤติสิ่งที่ไม่ดี ตลอดจนขอพรจากครูที่ตนเองเคารพรัก
                กิจกรรมเรียนรู้โรงเรียน วันสถาปนาโรงเรียนเป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้นักเรียนเกิดความรัก ความกตัญญูต่อสถานศึกษาตลอดจนเรียนรู้ประวัติความเป็นมาโดยศึกษาในนิทรรศการตั้งแสดงซึ่งจัดทำเป็นแผนผังแสดงการพัฒนาหรือลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามลำดับเวลา (Timeline) ซึ่งภายในกิจกรรมจะมีการตอบคำถามเกี่ยวกับประวัติความเป็นมา เหตุการณ์สำคัญ และสถานที่สำคัญ ต่างๆ  ภายในโรงเรียน

                กิจกรรมสร้างเสริมทักษะชีวิตด้วยศาสนา มุ่งเน้นให้นักเรียนตระหนักในค่านิยมด้านคุณธรรม จริยธรรม  สามารถนำไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเป็นการสร้างทรัพยากรบุคคลของชาติให้มีคุณธรรมจริยธรรมและมีประสิทธิภาพอันเป็นปัจจัยในการพัฒนาประเทศให้เกิดประสิทธิผลต่อไป โดยทางโรงเรียน และกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมได้สร้างเสริมทักษะชีวิตให้แก่นักเรียนโดยผ่านกิจกรรม ดังนี้
                1) การภาวนาประจำวันของนักเรียน เพื่อขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตนเคารพนับถือ สอดแทรกความศรัทธา ความกตัญญู รู้หน้าที่ จรรยางาม มีสมาธิ และมีวินัยในตนเอง
                2) การขอพรพระเปิด - ปิดภาคเรียน เนื่องด้วยโอกาสเปิด-ปิดปีการศึกษาที่ ๑/๒๕๙๙ โรงเรียนดรุณาราชบุรี แผนกมัธยม และประถม จัดกิจกรรม วจนพิธีกรรมขอพรพระโอกาสเปิด-ปิดปีการศึกษาที่ ๑/๒๕๙๙ เพื่อเป็นการขอพรแด่แม่พระประจำอาคารเรียนโดยผ่านผู้แทน ทั้งคณะครู นักเรียน บุคลากร ภายในโรงเรียน
                3) การขอพรพระสำหรับนักเรียนครูดรุณาราชบุรีมีหน้าที่อบรมดูแลเอาใจใส่ชีวิตนักเรียน หน้าที่ประการหนึ่งคือการภาวนาเพื่อเด็กการร่วมพิธีมิสซาของครูดรุณาราชบุรีเป็นส่วนหนึ่งของการแสดงออกถึงความเป็นโรงเรียนคาทอลิก และแสดงออกถึงความรักเมตตาของครูที่มีนักเรียนขอพรพระในพิธีมิสซาเพื่อนักเรียนทุกคน  ดังคำขวัญครูโรงเรียนดรุณาราชบุรี พ.ศ.2559 ครูดี มีเหตุผล อบรมตามหลักศาสนา ให้ความรักเมตตา ศิษย์รู้ค่า ศรัทธาครู
                4) กิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและแห่เทียนจำนำพรรษา ทางกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและฝ่ายบริหารจัดการทั่วไปจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและแห่เทียนจำนำพรรษา เนื่องด้วยโอกาสวันสำคัญทางพุทธศาสนา วันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษาเมื่อวันศุกร์ที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๙๙  เป็นการสร้างเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ด้านความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และเสียสละเพื่อส่วนรวม ส่งเสริมให้นักเรียนปฏิบัติตามหลักธรรมในศาสนาที่ตนนับถือ และยังเป็นการจัดประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับนักเรียนด้วย

                กิจกรรมนี้ทางกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมได้นิมนต์พระภิกษุสงฆ์จำนวน ๔๐ รูป มารับการถวาย ภัตตาหารเช้า การรับบิณฑบาตข้าวสารอาหารแห้ง เวลา ๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น. โดยจัดสถานที่สำหรับตักบาตรบริเวณโดมอาคาร ๒ และบริเวณโรงพละอาคาร ๑ ภายหลังจากการตักบาตรนักเรียนแยกหมวดหมู่สิ่งของที่ได้รับจากการทำบุญและนำส่งให้กับทางวัดเป็นการส่งเสริมจิตอาสาให้กับนักเรียน 

                การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนโดยผ่านการจัดกิจกรรมโครงการการสร้างเสริมทักษะชีวิตเยาวชนสู่พลเมืองอาเซียน โดยการสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม  เพื่อสร้างพลเมืองสู่อาเซียนโดย นำเสนอการใช้ EM ในการดูแลสิ่งแวดล้อม การดูแลปัญหาขยะตามโครงการ เด็กดรุณาอาสาเปลี่ยนขยะเป็นบุญเพื่อการสร้างการเปลี่ยนแปลงการดำเนินชีวิตอย่างรับผิดชอบต่อธรรมชาติสิ่งแวดล้อม สังคม และชุมชน
การสร้างความเป็นพลเมืองอาเซียนผ่านการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์อย่างสร้างสรรค์ เรียนรู้ความแตกต่างในวัฒนธรรม เพื่อเข้าใจและยอมรับ เพื่อสร้างความเป็นพลเมืองสู่อาเซียนที่มีคุณภาพ

                
กิจกรรมโครงการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติ (๖ สัปดาห์ประชามติ) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมได้จัดกิจกรรมโครงการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติ (๖ สัปดาห์ประชามติ) เพื่อส่งเสริม และกระตุ้นให้นักเรียนเห็นความสำคัญของการไปใช้สิทธิ์ลงประชามติ และเชิญชวนผู้ปกครองให้ออกมาใช้สิทธิ์ลงประชามติ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น